از دیروز که ماه رمضون شروع شده , استخرهای مدارس هم تعطیل شده و این برای خانم کوچولوی ما خیلی خوشحال کننده بوده , چون کلا از استخر فراریه!

 دیشب می گفت مامان بچه ها از خانم معلم پرسیدن : استخر میریم؟

خانم معلم گفت : نه بچه ها , ماه رمضون استخر تعطیله.

بچه ها همه ناراحت شدن  ولی من گفتم : آخ جونمی جون!

منم گفتم : بچه ما رو باش !!girl_impossible.gif