سلام  سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام ...

سلام سلامتی می آره دیگه!

منم برای همه کوچولوهای دنیا و خانوم کوچولوی خودم آرزوی سلامتی می کنمبغلقلب

دیروز یاد گذشته ها و آرزوهای برباد رفته ام افتاده بودم و همینطور که داشتم موهات رو شونه می کردم گفتم:

- ثنا جونم تو باید خانوم دکتر بشی ها باشه؟!مژه

- من که نتونستم ..ولی تو خیلی باهوش و استعدادی ؛ اگه خوب درس بخونی حتما یه خانوم دکتر عالی میشی

گفتی:

خانوم دکتر؟؟؟سوال

پس کی عروس بشم؟!!سوال

- مگه می خوای عروس بشی؟سوال

آره نیشخند

- مشکلی نیست عزیزم ..خانوم دکترها هم عروس میشن  , نگران نباش!چشمک

و یه دفعه پرسیدی :

مامان تو ته دیگ دوست داری؟!

- آرههیپنوتیزم

چقدر ؟خیلی زیاد یا کم؟

- یه کم زیاد!

پس روز عروسیت بارون می باره!!!زبان

- تعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجب