از اونجایی که عاشق هیجانی و دوست داری کارهای عجیب و غریب انجام بدی !چشمک

همیشه با کلید در خونه بازی می کنی و در اولین فرصت پیش اومده اون رو در جایی که عقل جن هم بهش نمی رسه قایم می کنی! متفکر

                            

اونروز هم که شال و کلاه کرده بودم برم بیرون و دیرم هم شده بود دیدم کلید نیستتعجب

سالها به دنبال کلید ...آخ

بالاخره بعد از نیم ساعت گشتن و عرق ریختناوه  پی بردیم که جناب عالی

 اونو تو یه ظرف پلاستیکی در دار که توی اون رو هم پر از گلهای خشک روی میز کرده بودی ؛

 گذاشتی و درش رو هم بستی!!!شیطان

باز خدا رو شکر که پیداش کردماز خود راضی