مامان یه چیزی بگم .. خیلی جالبه ! حتما می خندی!!!خوشمزه

- بگو شیرین عسلم چی شده؟بغل

مامان یه روزی .. خب .. خانم مدیر مدرسه مون اومده بود سر کلاسمون .. می دونی که اسم کلاس ما کلاس گلهاست...مژه

- آره می دونم خب بگو .. بعدش چی شد؟یول

بعد همینطوری که داشت برا ما صحبت می کرد من داشتم نگاش می کردم و دیدم از زیر مانتوش دامن گل گلی پوشیدهقهقهه

- یعنی چی ثنا جونم ؟ خنده نداره که ! حتما خواسته راحت تر باشه !مشغول تلفن

آخه مامان یه دفعه تو فکرم اومد که خانوم مدیر؛ مادربزرگ علم شده !!!قهقهه