قلبسلام به خانوم کوچولوی گل و گلابمبغلبغلبغلبغل

امروز رفتی امتحان ریاضی بدی و برگردی و بعدش هم می ریم

 جشن الفباهورا هوراهوراهورا

دختر گلم تو کلاس اول رو با سلامتی و موفقیت تموم کردیبغل

فارغ التحصیلی ات

 

مبارک باشهبغل

حالا دیگه می تونی

 بخونی و بنویسی

و حتی

 مساله ریاضی حل کنی!!چشمک

البته بماند که هر روز می گی که باید یه جایزه خیلی خیلی خیلی بزرگ برات بخرم!نیشخندنیشخند

( وقتی که می خوای به بزرگی چیزی اشاره کنی تا جایی که نفس داری کلمه خیلی رو تکرار می کنی!)ماچ

و اصلا شکسته نفسی نمی کنی!!!از خود راضیاز خود راضی از خود راضیاز خود راضی

مبارکت باشه خانوم کوچولوبغل

آرزو می کنم

همیشه همیشه

موفق موفق

باشی

گل نوبهارم

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب