سلام به خانوم کوچولوی خوشگلم قلب

یه هفته و یه روز از شروع درس و مدرسه میگذره و شما با کمک خدای مهربون وارد کلاس دوم شدیتشویق

اما نمی دونم چرا هنوزم اون آرزوی بزرگ مخصوص رو داری !سوال

می گی مامان آرزو دارم هیچ وقت نرم مدرسه!!تعجب

فدات بشم که در این مورد به خودم رفتی ساکت

دیشب کلی برات از خوبیهای مدرسه و درس خوندن و باسواد شدن گفتم فرشته

برگشتی میگی:

خب مامان من باسواد شدم پس دیگه لازم نیست برم مدرسه!از خود راضی

قربون اون سوادت و اون منطقتبغل

خدا کنه یه روزی واقعا درس و مدرسه رو دوست داشته باشی ...فقط خدا کنهخیال باطل