یه روز که داشتیم تو شهر شلوغ تهران جایی میرفتیم ؛ تو از من پرسیدی مامان

خدا چه جوری این همه آدمو درست کرده,خسته نشده؟!!!!