سلام خانم کوچولو ...چاره ای ندارم ، هر چی هم از دستت عصبانی باشم بازم عاشقتم!قلب

اینم یکی دیگه از معجزات خدای مهربونه دیگه ، آدم کسی رو که بیشتر از همه اذیتش کرده

از همه بیشتر دوست داره !بغل

دیروز که تعطیل بود و همه انرژیهای تو ذخیره شده بود حسابی منو کلافه و بیچاره  کردی

کم مونده بود بشینم زار زار گریه کنم گریه

وقتی ازت می پرسیدم پس ثنای خوش اخلاق و خوب من کجا رفته ؟سوال

با خنده شیطنت آمیزی می گفتی اون دیگه رفت!!!!!!شیطان

واقعا چقدر خوب شد که امروز رو تعطیل نکردن ، حداقل تا برگشتنت یه نفس راحت می کشم !ساکت

اما گزارشی از کارهای دیروزت : خالی کردن ٣جور عطر و اودکلن رو خودت ...در دفعات متوالیعصبانی

و شکستن آب مرکبات گیری و در قمقمه و کشتی گرفتن با هر چیز دم دست و خلاصه

هر کاری از دستت بر اومد انجام دادی تا من این شکلی بشم کلافهکلافهکلافه

بهت میگم منو باش که دیروز تو روزنگارت کلی برا معلمتون تعریفت رو نوشتم !فرشته

یه کم فکر کردی و می گی : با خودکار نوشتی ...دیگه نمی تونی پاکش کنی!شیطان

بهت میگم فردا تولد علیرضاست ...دختر خوبی باشی می ریم تولد !

می گی ولی من گلوم درد میکنه نمی تونم برم (جالبه که تازه یادت افتاده بود!)

گوشی رو برداشتی و شماره شون رو میگیری میگم نه ! گوش نمی دی !

الو ! سلام مامان علیرضا ...من گلوم درد می کنه !!

بله دستت درد نکنه..گوشی رو گرفتم می گم نه بابا دیگه خوب شده ، شوخی می کنهچشمکوقت تمام

خلاصه ازت خواستم خوب فکر کنی و جواب بدی ، درد می کنه یا نه ؟

یه کم فکر کردی و میگی درد نمی کنه ولی یادت نره برا منم کادو بگیری !!

میگم مگه تولد ثناست ؟ میگی نه منم دوستشم !زبان

باشه حالا به نظرت چی بخریم براش ؟

یه چیزای خطرناک ...پسره دیگه ..دوست داره ..سرباز و بمب و ...بعدش هم بذار تو کاغذ کادوی مرد عنکبوتی !عینک

حالا باید برم سفارشات شما  رو انجام بدم...نگراننگرانوقت تمام