سه سال پیش خانم کوچولو!

داره برای یه عملیات کاملا جدی آماده میشه....