اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir   

مشخصات کلی این خانم کوچولو: ١-شیطون و بلا    ٢-اهل ناز و غمزه  

 ٣-عاشق  هیجان   

                   ۴-فراری از غذا      ۵-سیری ناپذیر از هدیه  

۶-استاد خرابکاری

                   ٧-شیرین زبان       ٨-سر به هوا          

 ٩-خوشگل وناز

                   ١٠-علاقه خاصی به نوشتن روی هر جایی به جز کاغذ!

بهاربیست          www.bahar-20.com