سلام به خانم کوچولوی عزیزم که به همه چی خوب فکر میکنی بغل

هر موقع راجع به خدا سوال می پرسی بهت میگم خدا خیلی بزرگه

 اونقدر بزرگه که ما نمی تونیم تصورش کنیم قلبقلب

دیروز دفتر نقاشیت رو آوردی تا یه دایره بکشی

میگم یه دایره بزرگ بکش میگی خیلی بزرگ ؟

میگم آره خیلی بزرگ ...

میگی یعنی به اندازه خدا؟؟؟!!!سوال

خلاصه تا میام بگم یه چیزی بزرگ هست یا بوده فورا یاد خدا می افتی و میگی :

 یعنی به اندازه خدا؟!

حالا نمیدونم چطوری باید بهت بگم که این اندازه از اون اندازه ها نیست!فرشته