سه سالگی خانوم کوچولو
وای خدای من یادم که میاد تنم می لرزه نگران
چون واقعا مثل زلزله بودیاسترس