چند کلمه ای هم بشنویم از احوالات پسر کوچولوی یه مامان...

مامانش تعریف می کرد یه بار که داشتیم با هم صحبت می کردیم ازم پرسید :

مامان من کی بزرگ میشم ؟

گفتم خب باید خوب غذا بخوری تا بزرگ بشی

مامان... بزرگ که شدم زن میگیرم؟!

آره عزیزم ؛ ولی تا اونموقع خیلی مونده...عجله نکن!

مامان ...اگه زنم   ح ا م ل ه   نشه چیکار کنم؟!تعجبتعجبتعجب