یه شب قبل از خواب که مثل همیشه متفکر شده بودی پرسیدی:

مامان مگه نگفتی که آدمها وقتی می میرن میرن پیش خدا ؟

گفتم آره عزیزم

مامان ...اونوقت چطوری میرن؟! مثلا ما الان تو جامون خوابیدیم ...تو خواب که نمی تونیم تکون بخوریم

و پاشیم بریم جایی!!!

خب ... وقتی آدم می میره چطوری میره آسمون؟!

با لحاف و تشکش تو آسمون پرواز می کنه ؟؟؟؟؟؟

گفتم خودش نمی ره ؛ فرشته ها می برنش...

پرسیدی:

یعنی فرشته ها اونو با رخت خوابش می برن پیش خدا؟!با بالش و لحافش!!!