یه سوال  بی مقدمه :

بابا...

بله...

وقتی که همه مردن ... ما هم می میریم؟؟؟؟!!!!!