شکلک

                                  Night                            Smiley from millan.net                                                                     http://www.millan.net/minimations/smileys/samvetesmiley.gif                                                                         Gun Touting     Smiley from millan.net                                                                                               declare.gif   dance3.gif   yes4.gif       swoon2.gif      don-t_mention.gif    yes2.gif   connie_37.gif                                  Reading a Book                     

خانمهای ریزه میزه:

   smilesmile   smile connie_wimperingbaby.gif   smile smile  smile  smile  girl_blum2.gif  smile  smile  smilesmile smile smile  smile smile smile   smile  smile    smile   smile  smilesmile              smile smile        smile  smile  hysteric.gif  girl_haha.gif      smile connie_mama.gif              smile           smile  smile                         smilesmile       smile                             smile       

اینا هم یه چند تا شکلک مزدوجانه:

Free Emoticon                      smile     smile     

 

چند تا شکلک مادرانه:

              connie_mama.gif      connie_32.gif  Smiley from millan.net          connie_feedbaby.gif     html>

/ 0 نظر / 14 بازدید